Chceme byť informovaní

Pro­jekt zís­kal finanč­nú pod­po­ru z EÚ pro­stred­níc­tvom Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Efek­tív­na verej­ná správa.

Názov a síd­lo pri­jí­ma­te­ľa: ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Mies­to rea­li­zá­cie pro­jek­tu: Záuj­mo­vé úze­mie pred­lo­že­né­ho pro­jek­tu sa nachá­dza vo východ­nej čas­ti Slo­ven­skej repub­li­ky. Je tvo­re­né okres­mi Spiš­ská Nová Ves a Gel­ni­ca, kto­ré pod­ľa územ­no-správ­ne­ho čle­ne­nia spa­da­jú pod Košic­ký samo­správ­ny kraj. 
Výš­ka poskyt­nu­té­ho nená­vrat­né­ho finanč­né­ho prís­pev­ku: 378 398,83 €
Trva­nie pro­jek­tu: 02/2019 – 01/2021

Opis projektu:

Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu je zabez­pe­čiť pro­por­ci­onál­ny regi­onál­ny roz­voj úze­mia. Regi­onál­ny roz­voj je v súčas­nos­ti v kom­pe­ten­cii samosprá­vy, a teda obcí a Košic­ké­ho samo­správ­ne­ho kra­ja. Ten­to pro­jekt rie­ši pre­po­je­nie samosprá­vy a pri­jí­ma­te­ľov slu­žieb VS zapo­je­ných obcí. Vízi­ou pro­jek­tu je, aby pri stra­te­gic­kom plá­no­va­ní spo­lu­pra­co­va­li obce medzi sebou ako aj obce s pri­jí­ma­teľ­mi slu­žieb VS tak, aby bola koor­di­ná­cia pred­kla­da­ných záme­rov v záuj­mo­vom úze­mí. Výsled­kom toh­to cie­ľa je pred­po­klad zní­že­nia byrok­ra­tic­kej záťa­že ako pri­jí­ma­te­ľov, tak posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS a urých­le­nie pro­ce­su rie­še­nia problémov.
Hlav­nou akti­vi­tou pro­jek­tu je Zapá­ja­nie sociál­nych a eko­no­mic­kých par­tne­rov a MNO do príp­ra­vy, imple­men­tá­cie a hod­no­te­nia pro­ce­sov vo VS. 
Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú obce ako posky­to­va­te­lia slu­žieb VS pôso­bia­ci v záuj­mo­vom území.
Ved­ľaj­šou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú pri­jí­ma­te­lia slu­žieb VS.

Merateľné ukazovatele: 

P0178 – Počet kon­cepč­ných, ana­ly­tic­kých a meto­dic­kých mate­riá­lov: 2 
P0717 – Počet osôb cie­ľo­vej sku­pi­ny zapo­je­ných do pro­jek­tu: 5 
P0589 - Počet zre­a­li­zo­va­ných infor­mač­ných akti­vít:  5 
P0887 - Počet novo­vznik­nu­tých plat­fo­riem zame­ra­ných na zvy­šo­va­nie kva­li­ty verej­ných poli­tík: 1
Oča­ká­va­ným výsled­kom akti­vi­ty bude Prí­ruč­ka pre posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS a vznik plat­for­my. Prí­ruč­ka bude zame­ra­ná na rie­še­nie iden­ti­fi­ko­va­ných prob­lé­mov v čin­nos­tiach I a II schvá­le­né­ho pro­jek­tu. Novo­vznik­nu­tá plat­for­ma zabez­pe­čí spo­lu­prá­cu a koor­di­ná­ciu zosku­pe­ných sub­jek­tov VS – obcí.  Plat­for­ma sa bude spo­lu­po­die­ľať na pra­vi­del­nej aktu­ali­zá­cii Prí­ruč­ky pre posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS v inter­va­le kaž­dé 2 roky, prí­pad­ne pod­ľa potre­by (pri zme­ne legislatívy).

FOTOGALÉRIA

Foto­ga­lé­ria bude prie­bež­ne aktualizovaná.

Infor­má­cie o ope­rač­nom prog­ra­me Efek­tív­na verej­ná sprá­va náj­de­te na por­tá­li www.reformuj.sk.

ZMLUVA O NFP

Zmlu­va o poskyt­nu­tí nená­vrat­né­ho finanč­né­ho prís­pev­ku č. Z314011Q077, kto­rej pred­me­tom a úče­lom je rea­li­zá­cia akti­vít pro­jek­tu „Chce­me byť infor­mo­va­ní“, nado­bud­la plat­nosť dňa 11.02.2019 a účin­nosť, v súla­de s § 47a ods. 2 Občian­ske­ho zákon­ní­ka, nado­bud­la dňa 13.02.2019. Zmlu­va je tiež prí­stup­ná na CRZ https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3885801&l=sk.

 


Ukončenie projektu

Chceme byť informovaní

Pro­jekt zís­kal finanč­nú pod­po­ru z EÚ pro­stred­níc­tvom Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Efek­tív­na verej­ná správa.

Názov a síd­lo pri­jí­ma­te­ľa: ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Mies­to rea­li­zá­cie pro­jek­tu: Záuj­mo­vé úze­mie pred­lo­že­né­ho pro­jek­tu sa nachá­dza vo východ­nej čas­ti Slo­ven­skej repub­li­ky. Je tvo­re­né okres­mi Spiš­ská Nová Ves a Gel­ni­ca, kto­ré pod­ľa územ­no-správ­ne­ho čle­ne­nia spa­da­jú pod Košic­ký samo­správ­ny kraj. 
Výš­ka poskyt­nu­té­ho nená­vrat­né­ho finanč­né­ho prís­pev­ku: 378 398,83 €
Trva­nie pro­jek­tu: 02/2019 – 01/2021

Hlav­ným cie­ľom pro­jek­tu bolo zabez­pe­čiť pro­por­ci­onál­ny regi­onál­ny roz­voj úze­mia. Regi­onál­ny roz­voj je v súčas­nos­ti v kom­pe­ten­cii samosprá­vy, a teda obcí a Košic­ké­ho samo­správ­ne­ho kra­ja. Ten­to pro­jekt rie­šil pre­po­je­nie samosprá­vy a pri­jí­ma­te­ľov slu­žieb VS zapo­je­ných obcí. Vízi­ou pro­jek­tu bolo, aby pri stra­te­gic­kom plá­no­va­ní spo­lu­pra­co­va­li obce medzi sebou ako aj obce s pri­jí­ma­teľ­mi slu­žieb VS tak, aby bola koor­di­ná­cia pred­kla­da­ných záme­rov v záuj­mo­vom úze­mí. Výsled­kom toh­to cie­ľa je pred­po­klad zní­že­nia byrok­ra­tic­kej záťa­že ako pri­jí­ma­te­ľov, tak posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS a urých­le­nie pro­ce­su rie­še­nia problémov.

Hlav­ná akti­vi­ta pro­jek­tu s náz­vom „Chce­me byť infor­mo­va­ní“ bola rea­li­zo­va­ná pro­stred­níc­tvom nasle­do­va­ných činností:

  • Čin­nosť I. – Ana­lý­za súčas­né­ho sta­vu VS v záuj­mo­vom území
  • Čin­nosť II. – Návrh zmien a opatrení
  • Čin­nosť III. – Pub­li­ká­cia Prí­ruč­ky pre posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS a orga­ni­zo­va­né podujatia
  • Čin­nosť IV – Vznik plat­for­my 

Hlav­nou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú par­ti­ci­pan­ti pro­jek­tu, meno­vi­te obce: obec Rud­ňa­ny, obec Nálep­ko­vo, obec Spiš­ské Tomá­šov­ce, obec Tep­lič­ka, mes­to Spiš­ská Nová Ves a vedľaj­šou cie­ľo­vou sku­pi­nou sú pri­jí­ma­te­lia slu­žieb VS.

K dátu­mu ukon­če­nia rea­li­zá­cie akti­vít pro­jek­tu v zmys­le Zmlu­vy o NFP boli napl­ne­né nasle­dov­né mera­teľ­né uka­zo­va­te­le pro­jek­tu: 
P0178 – Počet kon­cepč­ných, ana­ly­tic­kých a meto­dic­kých mate­riá­lov: 2
P0717 – Počet osôb cie­ľo­vej sku­pi­ny zapo­je­ných do pro­jek­tu: 12 (plá­no­va­ná hod­no­ta MÚ – 5)
P0589 - Počet zre­a­li­zo­va­ných infor­mač­ných akti­vít:  7 (plá­no­va­ná hod­no­ta MÚ – 5)
P0887 - Počet novo­vznik­nu­tých plat­fo­riem zame­ra­ných na zvy­šo­va­nie kva­li­ty verej­ných poli­tík: 1

Výsled­kom rea­li­zá­cie akti­vít pro­jek­tu je Prí­ruč­ka pre posky­to­va­te­ľov slu­žieb VS a vznik plat­for­my zame­ra­nej na zvy­šo­va­nie kva­li­ty verej­ných poli­tík. Prí­ruč­ka je zame­ra­ná na rie­še­nie iden­ti­fi­ko­va­ných prob­lé­mov v čin­nos­tiach I a II rea­li­zo­va­né­ho pro­jek­tu. Novo­vznik­nu­tá plat­for­ma zabez­pe­čí spo­lu­prá­cu a koor­di­ná­ciu zosku­pe­ných sub­jek­tov VS – obcí.

Infor­má­cie o ope­rač­nom prog­ra­me Efek­tív­na verej­ná sprá­va náj­de­te na www.reformuj.sk.

Príručka pre poskytovateľov služieb VS činnosť III
663 Downloads


Fotodokumentácia z výsledkov Činnosti III
Prezentácia Príručky pre poskytovateľov služieb VSu