Chceme byť informovaní

Projekt získal finančnú podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Názov a sídlo prijímateľa: ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto realizácie projektu: Záujmové územie predloženého projektu sa nachádza vo východnej časti Slovenskej republiky. Je tvorené okresmi Spišská Nová Ves a Gelnica, ktoré podľa územno-správneho členenia spadajú pod Košický samosprávny kraj. 
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 378 398,83 €
Trvanie projektu: 02/2019 – 01/2021

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť proporcionálny regionálny rozvoj územia. Regionálny rozvoj je v súčasnosti v kompetencii samosprávy, a teda obcí a Košického samosprávneho kraja. Tento projekt rieši prepojenie samosprávy a prijímateľov služieb VS zapojených obcí. Víziou projektu je, aby pri strategickom plánovaní spolupracovali obce medzi sebou ako aj obce s prijímateľmi služieb VS tak, aby bola koordinácia predkladaných zámerov v záujmovom území. Výsledkom tohto cieľa je predpoklad zníženia byrokratickej záťaže ako prijímateľov, tak poskytovateľov služieb VS a urýchlenie procesu riešenia problémov.
Hlavnou aktivitou projektu je Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS.  
Hlavnou cieľovou skupinou sú obce ako poskytovatelia služieb VS pôsobiaci v záujmovom území.
Vedľajšou cieľovou skupinou sú prijímatelia služieb VS.

Merateľné ukazovatele: 

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2 
P0717 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu: 5 
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít:  5 
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík: 1
Očakávaným výsledkom aktivity bude Príručka pre poskytovateľov služieb VS a vznik platformy. Príručka bude zameraná na riešenie identifikovaných problémov v činnostiach I a II schváleného projektu. Novovzniknutá platforma zabezpečí spoluprácu a koordináciu zoskupených subjektov VS – obcí.  Platforma sa bude spolupodieľať na pravidelnej aktualizácii Príručky pre poskytovateľov služieb VS v intervale každé 2 roky, prípadne podľa potreby (pri zmene legislatívy).

FOTOGALÉRIA

Fotogaléria bude priebežne aktualizovaná.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na portáli www.reformuj.sk.

ZMLUVA O NFP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011Q077, ktorej predmetom a účelom je realizácia aktivít projektu „Chceme byť informovaní“, nadobudla platnosť dňa 11.02.2019 a účinnosť, v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka, nadobudla dňa 13.02.2019. Zmluva je tiež prístupná na CRZ https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3885801&l=sk.