Uvádzame do života zaujímavé a zmysluplné zámery našich klientov.

Nezisková organizácia Rozvoj Spiša sa zaoberá poskytovaním poradenských a konzultačných služieb v oblasti investičných zámerov a spracovania rozvojových projektov. Naše poradenstvo vychádza z dôkladnej znalosti príprav projektov a projektového riadenia, ktoré úspešne kombinujeme so znalosťou pravidiel a postupov pre čerpanie finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov. Pre našich klientov umožňujeme komplexný servis služieb od predprojektovej fázy cez projektovú a implementačnú fázu. V predprojektovej fáze vykonávame rôzne druhy analýz, prípadové štúdiá, rozpočty či prípravu posudkov k predloženým projektovým zámerom. V rámci samotnej projektovej prípravy vypracovávame žiadosti o grant, podpornú dokumentáciu, finančné analýzy, plány, časové harmonogramy, zabezpečujeme jednania s projektovými partnermi, posúdenie partnerských zmlúv, zabezpečujeme externé riadenie projektu (spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ, informovania a komunikácie o projekte). Vo fáze po ukončení realizácie projektu zabezpečujeme následný monitoring realizovaných projektov.

Naše služby.

Projektové poradenstvo

Zhodnotenie a výber zdroja financovania projektu. Príprava žiadostí o realizáciu daného projektu a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Realizácia verejného obstarávania (VO) pre všetky povinné osoby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO zo súkromného aj verejného sektora, konzultácie pre uchádzačov a záujemcov v procese VO, spolupráca pri príprave ponuky a dokumentácie VO


Implementácie projektov

Projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring projektov, riadenie publicity projektov


Príprava strategických dokumentov

Regionálne rozvojové stratégie, štúdie uskutočniteľnosti, sektorové rozvojové stratégie, analýza nákladov spojených s realizáciou projektov a taktiež analýza prínosov pre realizátora projektu.

 

Úspešné realizácie.

Túto sekciu pre vás pripravujeme. 

Úspešné realizácie.

Túto sekciu pre vás pripravujeme.

Naše referencie

0
členov tímu

0
úspešných projektov

0+
spokojných klientov

Logo
Logo

Logo

Kontaktujte nás

Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Jozef Kačengariaditeľ
riaditel@rozvojspisa.sk
+421 911 397 139
––––––––––––––––––––––––