Úspeš­né rie­še­nia pre úspeš­né pod­ni­ka­nie! • pora­den­ské a kon­zul­tač­né služ­by • žia­dos­ti o gran­ty • vzdelávanie •
• pod­po­ra pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov •vyda­va­teľ­ská čin­nosť •
Aktu­ál­ne výzvy

Uvádzame do života zaujímavé a zmysluplné zámery našich klientov.

Nezis­ko­vá orga­ni­zá­cia Roz­voj Spi­ša sa zaobe­rá posky­to­va­ním pora­den­ských a kon­zul­tač­ných slu­žieb v oblas­ti inves­tič­ných záme­rov a spra­co­va­nia roz­vo­jo­vých pro­jek­tov. Naše pora­den­stvo vychá­dza z dôklad­nej zna­los­ti príp­rav pro­jek­tov a pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia, kto­ré úspeš­ne kom­bi­nu­je­me so zna­los­ťou pra­vi­diel a postu­pov pre čer­pa­nie finanč­ných pros­tried­kov z dostup­ných gran­to­vých a dotač­ných zdro­jov. Pre našich kli­en­tov umož­ňu­je­me kom­plex­ný ser­vis slu­žieb od pred­pro­jek­to­vej fázy cez pro­jek­to­vú a imple­men­tač­nú fázu. V pred­pro­jek­to­vej fáze vyko­ná­va­me rôz­ne dru­hy ana­lýz, prí­pa­do­vé štú­diá, roz­poč­ty či príp­ra­vu posud­kov k pred­lo­že­ným pro­jek­to­vým záme­rom. V rám­ci samot­nej pro­jek­to­vej príp­ra­vy vypra­co­vá­va­me žia­dos­ti o grant, pod­por­nú doku­men­tá­ciu, finanč­né ana­lý­zy, plá­ny, časo­vé har­mo­no­gra­my, zabez­pe­ču­je­me jed­na­nia s pro­jek­to­vý­mi par­tner­mi, posú­de­nie par­tner­ských zmlúv, zabez­pe­ču­je­me exter­né ria­de­nie pro­jek­tu (spra­co­va­nie žia­dos­tí o plat­bu, moni­to­ro­va­cích správ, infor­mo­va­nia a komu­ni­ká­cie o pro­jek­te). Vo fáze po ukon­če­ní rea­li­zá­cie pro­jek­tu zabez­pe­ču­je­me násled­ný moni­to­ring rea­li­zo­va­ných projektov.

Naše služby.

Projektové poradenstvo

Zhod­no­te­nie a výber zdro­ja finan­co­va­nia pro­jek­tu. Príp­ra­va žia­dos­tí o rea­li­zá­ciu dané­ho pro­jek­tu a súvi­sia­cej doku­men­tá­cie pre žia­da­te­ľov o nená­vrat­ný finanč­ný príspevok. 


Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania

Rea­li­zá­cia verej­né­ho obsta­rá­va­nia (VO) pre všet­ky povin­né oso­by pod­ľa záko­na č. 343/2015 Z. z. o VO zo súkrom­né­ho aj verej­né­ho sek­to­ra, kon­zul­tá­cie pre uchá­dza­čov a záu­jem­cov v pro­ce­se VO, spo­lu­prá­ca pri príp­ra­ve ponu­ky a doku­men­tá­cie VO


Implementácie projektov

Pro­jek­to­vé ria­de­nie, finanč­né ria­de­nie, moni­to­ring pro­jek­tov, ria­de­nie pub­li­ci­ty projektov


Príprava strategických dokumentov

Regi­onál­ne roz­vo­jo­vé stra­té­gie, štú­die usku­toč­ni­teľ­nos­ti, sek­to­ro­vé roz­vo­jo­vé stra­té­gie, ana­lý­za nákla­dov spo­je­ných s rea­li­zá­ci­ou pro­jek­tov a tak­tiež ana­lý­za prí­no­sov pre rea­li­zá­to­ra projektu.

 

Úspešné realizácie.

Túto sek­ciu pre vás pripravujeme. 

Úspešné realizácie.

Túto sek­ciu pre vás pripravujeme.

Naše refe­ren­cie

0
čle­nov tímu

0
úspeš­ných projektov

0+
spo­koj­ných klientov

Logo
Logo

Logo

Kontaktujte nás

Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová Ves

Mgr. Jozef Kačen­garia­di­teľ
riaditel@rozvojspisa.sk
+421 911 397 139
––––––––––––––––––––––––